Algemene voorwaarden

U kunt hier een pdf bestand downloaden:  Algemene voorwaarden

  1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. U, u of opdrachtgever: de partij voor wie de opdracht wordt verricht.

1.2. Wij, wij, ons of opdrachtnemer: degene aan wie de opdracht is verleend: Welmoet – The Personal Branding Agency (KvK nummer: 70911134)

1.3. Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij wij ons jegens u verbinden werkzaamheden te verrichten.

  1. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten. Andere voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze nadrukkelijk zijn overeengekomen.

2.2. De opdracht wordt door ons uitgevoerd met inachtneming van geldende beroepsregelgeving en toepasselijke nationale wet- en regelgeving.

  1. Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

3.2. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan opdrachtnemer.

3.3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

3.5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

  1. Totstandkoming van de opdracht

4.1. De opdracht komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging waarin de opdracht is vastgelegd door ons retour is ontvangen, dit kan zowel schriftelijk als via e-mailwisseling.

4.2. Wijziging van de opdracht komt pas tot stand na bevestiging van Welmoet – The Personal Branding Agency. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mailwisseling.

  1. Uw verplichtingen

5.1. Als in het kader van een opdracht uw medewerking vereist is, stelt u de gegevens en bescheiden, die wij nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig aan ons ter beschikking.

5.2. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u naar aanleiding en/of (mede) op basis van onze werkzaamheden neemt.

5.3. De opdracht wordt door ons uitgevoerd op basis van (financiële) informatie die aan ons in het kader van de opdracht ter beschikking wordt gesteld, inclusief gesprekken die wij met u of, op uw verzoek, met derden voeren.

  1. Uitvoering van de opdracht

6.1. Alle werkzaamheden die door ons worden verricht, worden uitgevoerd naar ons beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

6.2. Op uw verzoek worden door u ter beschikking gestelde gegevens na uitvoering van de opdracht geretourneerd. Wij houden ter zake van de opdracht een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van) naar ons oordeel relevante stukken. Hierbij houden wij ons te allen tijden aan de dan geldende privacywetgeving.

  1. Overmacht

7.1. Indien opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van opdrachtnemer.

7.2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

  1. Honorarium / betaling

8.1. Ons honorarium is exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. Voornoemde heffingen zullen door ons aan u worden doorbelast.

8.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening.

  1. Klachten

9.1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover u klaagt, dan wel binnen 60 dagen na ontdekking indien u het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ons kenbaar te worden gemaakt

9.2. Ingeval van een terecht en tijdig uitgebrachte klacht heeft u de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door u reeds betaalde honorarium.

9.3. Indien er verschil van inzicht is over de ontvankelijkheid van een klacht, kan Welmoet ten uiterste een onafhankelijk arbiter inschakelen die een bindend advies uitbrengt.

  1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

10.1. Partijen kunnen de opdracht schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

10.2. Partijen kunnen de opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in het geval de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt verleend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

10.3. Indien u tot voortijdige beëindiging bent overgegaan, hebben wij recht op vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden en kosten die wij redelijkerwijs moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de opdracht, tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan ons zijn toe te rekenen.

Indien wij tot voortijdige beëindiging zijn overgegaan, heeft u recht op onze medewerking bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan u zijn toe te rekenen.